استفاده از یک آنتن برای چند تلویزیون

استفاده از یک آنتن برای چند تلویزیون

برای این منظور چند روش وجود دارد:

1. اتصال کابلهای هر تلویزیون به یکدیگر.


2. استفاده از تقویت کننده